§ 1
Dyrekcja Miejskiego Przedszkola pragnie poinformować rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola o ostatecznej decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza w sprawie pracy przedszkola w okresie wakacji. Podjęta została decyzja o utrzymaniu poprzednio przyjętego harmonogramu pracy w wakacje.

§ 2
Miejskie Przedszkole będzie czynne w miesiącu SIERPNIU OD 01.08 do 27.08.2020 (dwa dni 29,31 pozostaje na przygotowanie przedszkola do pracy w nowym roku szkolnym). LIPIEC jest miesiącem wolnym od zajęć.

§ 3
Dyżur nadal z przestrzeganiem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (odpowiednia liczebność grupy, odrębność pracy grup, bezpieczeństwo sanitarne).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJĄCY W MIESIĄCU WRZEŚNIU – GRUPA STARSZA - godz. 6.30-16.00

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

JĘZYK ANGIELSKI

LOGOPEDIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

       
         

1.K. Adam

1.K. Adam

1.K. Adam

1.K. Adam

1.K. Adam

2.K. Julian

2.K. Julian

2.K. Julian

2.K. Julian

2.K. Julian

3.K. Liliana

3.K. Liliana

3.K. Liliana

3.K. Liliana

3.K. Liliana

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

5.H. Daniel

5.H. Daniel

5.H. Daniel

5.H. Daniel

5.H. Daniel

6.J. Laura

6.J. Laura

6.J. Laura

6.J. Laura

6.J. Laura

7.M. Martyna

7.M. Martyna

7.M. Martyna

7.M. Martyna

7.M. Martyna

8. P. Szymon

8. P. Szymon

8. G. Maja

8. P. Szymon

8. P. Szymon

9. B. Patryk

9. B. Patryk

9. B. Patryk

9. B. Patryk

9. B. Patryk

10. Cz. Jeremi

10. Cz. Jeremi

10. Cz. Jeremi

10. Cz. Jeremi

10. G. Maja

11.O. Iwo

11. . Cz. Magdalena

11. O. Iwo

11.O. Iwo

11.O. Iwo

12. L. Oliwier

12. L. Oliwier

12. L. Oliwier

12. L. Oliwier

12. J. Kaja

13. O. Maja

13. O. Maja

13. J. Kaja

13. O. Maja

13. O. Maja

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

15.K. Marcelina

15.K. Marcelina

15. W. Sonia

15. W. Sonia

15. W. Sonia

16.K. Ryszard

16.K. Ryszard

16.K.Marcelina

16. Cz. Magdalena

16. Cz. Magdalena

17. Z. Kamil

17. Z. Kamil

17. Z. Kamil

17. K.Marcelina

18. P. Aleksandra

18. L. Sandra

18. L. Sandra

18. P. Aleksandra

18.T. Jakub

18.T. Jakub

19. K. Krystian

19. K. Krystian

19. K. Krystian

19. K. Krystian

19. K. Krystian

 

 

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJĄCY W MIESIĄCU WRZEŚNIU – GRUPA MŁODSZA – godz. 8.00- 15.30

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

JĘZYK ANGIELSKI

LOGOPEDIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

       
         

1. B. Lena

1. B. Lena

1. B. Lena

1. B. Lena

1. B. Lena

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

3. J. Pola

3. J. Pola

3. J. Pola

3. J. Pola

3. J. Pola

4.J. Izabela

4.J. Izabela

4.J. Izabela

4.J. Izabela

4.J. Izabela

5. F. Julia

5. F. Julia

5. F. Julia

5. F. Julia

5. F. Julia

6. O. Alicja

6. O. Alicja

6. O. Alicja

6. O. Alicja

6. O. Alicja

7.K. Jan

7.K. Jan

7.K. Jan

7.K. Jan

7.K. Jan

8.P.Alan

8.P.Alan

8.P.Alan

8.P.Alan

8.P.Alan

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

10.K. Szymon

10.K. Szymon

10.K. Szymon

10.K. Szymon

10.K. Szymon

11.K. Julita

11.K. Julita

11.K. Julita

11.K. Julita

11.K. Julita

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

15.C. Zofia

15.C. Zofia

15.F. Beniamin

15.R. Adrian

15.R. Adrian

16.F. Beniamin

16.W. Julian

16.W. Julian

16.R. Nadia

16.R. Nadia

17.W.Julian

17.N.Sebastian

17.K. Oliwia

17.W.Julian

17.W.Julian

18.K. Oliwia

18.K. Oliwia

18.N. Sebastian

18. N. Sebastian

18. C. Zofia

19.M. Adrian

19.M. Adrian

19.M. Adrian

19.M. Adrian

19.M. Adrian

 

Cel procedury

Zapobieganie wystąpieniu koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji podejrzenia zachorowania.

Zapobieganie
Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków higienicznych. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

 

Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci w przedszkolu:

Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych

Przestrzeganie dzieci przed zagrożeniem dzięki organizowaniu zajęć edukacyjnych

Uczenie dzieci prawidłowego mycia rąk

Utrwalanie wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania (np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu)

Codzienne sprawdzanie stanu zdrowia u dzieci (pomiar temperatury przed wejściem do placówki)

Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola i informować o chorobach.
 

Dyrektor przedszkola:

-Pilnuje przestrzegania procedury zapobiegania zarażeniem koronawirusem,

-Umieszcza w widocznym miejscu plakaty (ulotki) z informacjami oraz instrukcje mycia rąk oraz dezynfekcji rąk

- Dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne (rękawice ochronne, maseczki);

Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem – opis działań

Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:

- Niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w specjalnie wyznaczonej i przygotowanej do tego celu sali

- Niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola

-Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej Sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi

-Dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.

-Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej;

-O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty a także stację sanitarno-epidemiologiczną

Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

Informacje ogólne

- Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE

- W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola.

-  Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko pod wejście do przedszkola. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno przyjść w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji;

-  Rodzic informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje
opiekuna właściwej grupy, który odbiera dziecko od rodzica.

-  Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (prawnych opiekunów) na teren przedszkola;

-  W razie wyjątkowej konieczności wejścia rodzica na teren przedszkola, zobowiązany jest do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do przedszkola;

-  Każde dziecko przy wejściu będzie poddane pomiarowi temperatury ;
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

- W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli;

- Nauczyciele zorganizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji;

- Nauczyciele mają obowiązek wietrzenia Sali w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

- Dzieci nie zabierają własnych zabawek ( i innych niepotrzebnych przedmiotów) do przedszkola
- Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej Sali z której usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe misie i inne tego typu zabawki)

- Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci;

- Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw, po codziennie przeprowadzonej dezynfekcji;

- Nie wolno organizować wyjść poza teren instytucji, np. spacer do Parku
personel przedszkola (pomoce nauczycieli, panie sprzątające) utrzymują szczególną czystość ciągów komunikacyjnych i dezynfekują powierzchnie dotykowe: klamek, włączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków; ram leżaczków;

- Nauczyciele dopilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;

- W razie podejrzenia zachorowania dziecka w przedszkolu, nauczyciel postępuję zgodnie z procedurą podejrzenia zachorowania i przechodzi z dzieckiem do specjalnie przygotowanej do izolacji Sali oraz informuję Dyrektora i rodziców dziecka.

 

Zasady odbioru dziecka z przedszkola.

-Rodzic (opiekun prawny) odbiera dziecko dzwoniąc za pomocą dzwonka znajdującego się na zewnątrz( koło drzwi wejściowych do przedszkola).
-Informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje wychowawcę, który przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi)

Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17

pcpr logo