Zarządzenie Nr 13/2020 - zawieszenie zajęć w grupie „Maluszki”


Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), zgody organu prowadzącego i opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu zarządzam co następuje:


§1

1.Zawiesza się na czas oznaczony czyli od 27.10-29.10 prowadzenie zajęć w grupie „Maluszki” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć ,o których mowa w ust.1 zadania Miejskiego Przedszkola nr7 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość .


§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola 27.10.2020 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr7 w Nowym Sączu.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor
Marta Trzcińska-Żak

Zarządzenie NR 11/2020 - wysokość opłat za żywienie

ZARZADZENIE
DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W NOWYM SACZU

Z dnia 17.08.2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za żywienie w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.) dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala następującą opłatę za żywienie dzieci obowiązującą od 1 września 2020 r.


§ 1

Dzienna stawka za żywienie dziecka wynosi 6 zł (śniadanie , II śniadanie ,obiad )


§ 2

1. Koszt żywienia dzieci ustalony jest na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2020 – 30.06.2020, z uwzględnieniem norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Niniejszą stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.


§ 3

 

1. W przypadku dalszego wzrostu cen rynkowych artykułów spożywczych do końca roku 2020, stawka żywieniowa dzienna od nowego roku 2021 może zostać podwyższona.

2. O konieczności podwyższenia stawki dziennej żywieniowej rodzice zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.


§ 4

1. Traci moc zarządzenie nr 15/2018 (§ 2) z dnia 12.09.2018

 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.

 


Podpisał dyrektor przedszkola

Marta Trzcińska-Żak

 

Nowy Sącz 27.08.2020 r

Rozpoczęcie działalności po dyżurze wakacyjnym

DRODZY RODZICE !

 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 26 sierpnia 2020  https://www.gov.pl/web/edukacja wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r. poz.59,oraz z 2020r. poz.322,374,567 i 1337) Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu rozpoczyna działalność po dyżurze wakacyjnym.

Jak wiadomo przedszkole musi spełniać określone warunki, które między innymi dotyczą metrów kwadratowych powierzchni koniecznych do zapewnienia na jedno dziecko, w związku z tym liczebność grup przedszkolnych musiała ulec zmianie. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które stworzy bezpieczne warunki pracy i pobytu dzieci w przedszkolu. Zgodnie z przeprowadzoną rozmową telefoniczną z rodzicami dzieci będą przychodziły według ustalonego harmonogramu.

Na stronie internetowej przedszkola :http://www.mp7.nowysacz.pl/ zamieszczona została lista dzieci, rozpoczynająca zajęcia od września oraz harmonogram przydziału dla każdego dziecka. Prosimy rodziców o zapoznanie się z zakładką dokumenty przedszkola -zarządzenia.

Jest to harmonogram ustalony na miesiąc wrzesień, który w miesiącu październiku może ulec zmianie.

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i współpracę. Każdą nieobecność, chorobę dziecka, sytuację zdrowotną rodziny, prosimy natychmiast zgłaszać do Dyrektora placówki z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji.

W nowym roku szkolnym 2020/2021 przedszkolakom życzymy powodzenia .

 

Dyrektor MP7

Marta Trzcińska-Żak

Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem

PROCEDURA: Numer BHP 2…./2020

Obszar: Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu

Procedura: Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem
 

 

SPIS TREŚCI

Cel:

1    . OCHRONA PRACOWNIKÓW I DZIECI PRZED KORONAWIRUSEM

2    . WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZAPOBEGAJACE ZARAŻENIU KORONAWIRUSEM

3    .PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17