Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem

PROCEDURA: Numer BHP 2…./2020

Obszar: Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu

Procedura: Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem
 

 

SPIS TREŚCI

Cel:

1    . OCHRONA PRACOWNIKÓW I DZIECI PRZED KORONAWIRUSEM

2    . WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZAPOBEGAJACE ZARAŻENIU KORONAWIRUSEM

3    .PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

3. Procedura dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z placówki powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Objawy zakażenia koronawirusem przypominają te w przypadku grypy i obejmują: gorączkę, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Ponadto u zakażonych pojawiały się również bóle mięśni, ból głowy, ból gardła, krwioplucie, a czasem biegunka. Objawy te zwykle pojawiały się między 2 a 14 dniem po zakażeniu.

Do zachorowania w powodu koronawirusa COVID-19 niezbędne jest zakażenie, czyli:

• kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy medycznej, w pracy, przebywanie w tym samym pomieszczeniu, wspólne podróżowanie lub mieszkanie razem),

• podróżowanie do regionu, w którym wybuchła epidemia w ciągu 14 dni przed pojawieniem się objawów,

• praca w miejscu udzielania pomocy medycznej, gdzie przebywali i byli leczeni chorzy na koronawirus 2019-nCoV.

 

 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

6. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

7. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

9. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

10. W placówce znajduje się co najmniej jeden termometr, najlepiej bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

11. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

12. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

13. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

14. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

15. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt (sala zabaw) powinna wynosić co najmniej 16 m2, przy czymdo przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

16. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

17. Zaleca się kontakt z rodzicami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

18. Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą
z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

19. Zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom i rodzicom dostęp do miejsc,
w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

20. Umieszcza się dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym
w widocznych miejscach i zapewnienie ich regularnego napełniania.

21. Wywiesza w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć i odkażać ręce.

22. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

23. Upowszechnia się wśród pracowników, dzieci i rodziców wiedzę z zakresu zakażenia koronawirusem (np. poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń w tym zakresie, przygotowanie plakatów informacyjnych, rozsyłanie e-maili itp.) z wyszczególnieniem aby: NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie co najmniej 60% alkoholu).

24. Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom, rodzicom
i dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.

25. Wprowadza się obowiązek zapewnienia, aby pomieszczenia były czyste
i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki i powierzchnie płaskie,
w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatura, włączniki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem,

- wycofuje się zabawki, przedmioty, których nie można dezynfekować (pluszowe zabawki, elementy z papieru itp.).

26. Nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.

27. Nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą występować duże skupiska ludzkie.

28. Nauczyciele oraz pozostały personel zapewnieniom dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne.

29. Nauczyciele zapewniają warunki do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.

30. Wprowadza się obowiązek edukacji dzieci w zakresie:

· prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),

· mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

· mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,

· prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców),

· spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

· zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

· prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

 

31. Zobowiązuje się pracowników do ścisłej współpracy
z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

32. Zobowiązuje się pracowników kuchni lub dostawców pożywienia dla dzieci do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

33. Personel pomocniczy zobowiązuje się do bieżącej wymiany i uzupełniania mydła i papieru toaletowego w każdej toalecie, tak aby zapewnić ciągły dostęp do podstawowych środków higieny.

34. W salach konsumpcyjnych, gdzie spożywane są posiłki, należy stosować środki dezynfekcyjne do rąk.

35. W miejscach ogólnodostępnym umieszcza się środki dezynfekcyjne.

36. Toalety dla dzieci i pracowników wyposaża się w jednorazowe ręczniki
i dozowniki bezdotykowe do mydła.

37. Do placówki przyjmowane są TYLKO DZIECI ZDROWE. Jeżeli dziecko lub rodzic/opiekun, domownik ma: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów lub rejonów Polski, gdzie szerzy się koronawirus, lub jeżeli poddany jest kwarantannie – NIE należy przyprowadzać dziecka do przedszkola.

38. Rodzice/opiekunowie, codziennie podpisują ankietę epidemiologiczną (załącznik nr 1).

39. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego dobry stan zdrowia.

40. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.

41. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.

42. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk. Jeśli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku. należy go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

43. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Dyrektor ma także wyłączyć źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela.

44. Dyrektor placówki wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

45. Dyrektor placówki nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

46. Dyrektor placówki ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

47. Dyrektor placówki na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy.

48. Dyrektor nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia, a także w miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

49. Dyrektor wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz numery telefonów rodziców.

50. Dyrektor organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, poprzez spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce
z dodatkiem detergentów temperaturze min. 60oC lub je wyparza.
W przypadku korzystania z cateringu wymaga się od dostawców jednorazowych pojemników i sztućców.

51. Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu
w placówce, maja obowiązek przekazać dyrektorowi istotne informacje
o stanie jego zdrowia. Maja obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust ,w czasie przyjścia i powrotu z placówki.

52. Jeżeli posiłki przygotowywane są bezpośrednio w placówce obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

53. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków placówki i personelu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

W przypadku powzięcia , że u pracownika lub dziecka potwierdzono zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do:

· przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty,
w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie co najmniej 60% alkoholu),

· zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim - np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej,
w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż
2 m przez co najmniej 15 minut,

· wprowadza się stosowanie, w miarę możliwości, indywidualnych narzędzi pracy (m.in. długopisów wykorzystywanych np. do podpisywania się na liście obecności),

· W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję
o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

Dyrektor Marta Trzcińska-Żak

Opracował:

Paweł Dobosz – specjalista ds. BHP

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17