Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem

Cel procedury

Zapobieganie wystąpieniu koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji podejrzenia zachorowania.

Zapobieganie
Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków higienicznych. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

 

Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci w przedszkolu:

Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych

Przestrzeganie dzieci przed zagrożeniem dzięki organizowaniu zajęć edukacyjnych

Uczenie dzieci prawidłowego mycia rąk

Utrwalanie wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania (np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu)

Codzienne sprawdzanie stanu zdrowia u dzieci (pomiar temperatury przed wejściem do placówki)

Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola i informować o chorobach.
 

Dyrektor przedszkola:

-Pilnuje przestrzegania procedury zapobiegania zarażeniem koronawirusem,

-Umieszcza w widocznym miejscu plakaty (ulotki) z informacjami oraz instrukcje mycia rąk oraz dezynfekcji rąk

- Dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne (rękawice ochronne, maseczki);

Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem – opis działań

Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:

- Niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w specjalnie wyznaczonej i przygotowanej do tego celu sali

- Niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola

-Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej Sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi

-Dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.

-Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej;

-O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty a także stację sanitarno-epidemiologiczną

Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17