Zarządzenie Nr 7 /2020 - zawieszenie działalności

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 05.05.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu / w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 06.05.2020 oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu .

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

uhyuh

Marta Trzcińska-Żak
(podpis Dyrektora)

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17

pcpr logo