Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. ZAOPATRZENIA

I. Dane podstawowe:
1. Nazwa i adres jednostki:

Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu
ul. Krakowska 50
33- 300 Nowy Sącz
tel. 18 443 04 91

2. Nazwa stanowiska;
Referent ds. zaopatrzenia


3. Komórka organizacyjna:
Administracja

4. Wymiar etatu:
1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

5. Planowane zatrudnienie: od dnia 01. 01. 2021r.

II. Wymagania kwalifikacyjne:

A. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Osoba musi spełniać jeden z poniższych warunków:
a. wykształcenie: ukończenie jednolitych studiów magisterskich, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym;
b. wykształcenie: średnie o profilu ogólnym, technicznym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

B. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość i stosowanie przepisów prawnych dot. żywienia zbiorowego, najnowszych norm żywienia dzieci: umiejętność obliczania wartości odżywczej posiłków, średnioważonej normy na energię i składniki odżywcze, układanie zbilansowanych jadłospisów.
2. Znajomość ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań – ustawa
o ochronie danych osobowych, ustawa Prawo Oświatowe, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o rachunkowości.
3. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (Word, Excel), znajomość programów komputerowych – „Magazyn Optivum”, „Wydruk Przelewów” firmy Vulcan, program do obliczania wartości odżywczych posiłków, poczta elektroniczna oraz sprawne posługiwanie się Internetem, obsługa VATkom.
4. Zdolność poprawnego wyrażania myśli w mowie i piśmie.
5. Komunikatywność, systematyczność, dokładność, terminowość, obowiązkowość, samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, łatwość przyswajania wiedzy, wysoka kultura osobista.
 
C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie żywieniem w placówce.
a. sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną z normami żywienia zbiorowego dzieci, w związku z tym nadzorowanie pracy kuchni i woźnych oddziałowych,
b. dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych, dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej, sporządzanie raportów żywieniowych zgodnie z jadłospisem,
c. sporządzanie jadłospisów na okres 10 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d. prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności, żywności, żywienia i czystości, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,
e. sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami HACCP,
f. prowadzenie dokumentacji HACCP,
g. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci,
h. prowadzenie ewidencji magazynowej, ilościowo – wartościowej,
i. przyjmowanie i wydawanie towaru,
j. prowadzenie zestawienia i sprawozdawczości w zakresie frekwencji i żywienia dzieci,
k. utrzymywanie magazynu w należytym stanie sanitarno – porządkowym.
2. Prowadzenie obsługi kancelaryjno- biurowej i materiałowej przedszkola.
a. Prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe, druki ścisłego zarachowania oraz artykuły gospodarcze, żywnościowe i chemiczne.
b. Realizacja innych zamówień zleconych przez Dyrektora, w tym rozeznanie rynku.
c. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
d. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie pism i dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
e. Bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących przedszkola.
f. Udzielanie niezbędnych informacji rodzicom.
g. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: kserokopiarki, niszczarki, itp.
h. Posługiwanie się sprzętem komputerowym w codziennej pracy.
i. Stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania zadania.
j. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, oraz programów specjalistycznych.
k. Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę.
l. Obsługa biurowa przedszkola.
m. Wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola i związanych z organizacją pracy przedszkola, zleconych przez dyrektora przedszkola.
n. Prowadzenie ewidencji przydziału odzieży ochronnej i roboczej.
3.  Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem przedszkola.
a. Prowadzenie w sposób rzetelny ewidencji pozostałych środków trwałych i wyposażenia w księgach inwentarzowych.
b. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu.
c. Przechowywanie gwarancji i instrukcji obsługi sprzętu przedszkola.
d. Dokonywania oznakowania środków trwałych, zgodnie z zapisem w księdze inwentarzowej.
4.  Zakres czynności finansowo – księgowych.
a. Rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji.
b. Naliczanie odpłatności za przedszkole.
c. Naliczanie odpłatności za żywienie dzieci.
d. Kontrolowanie terminowości opłat za przedszkole.
e. Podpisywanie i opisywanie rachunków, faktur.
f. Prowadzenie kasy przedszkola.
g. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem.
h. Prowadzenie rejestru faktur.
i. Prowadzenie rejestru umów.
j. Współpracowanie z głównym księgowym zgodnie z procedurami.


III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca na cały etat na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
2. Praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku;
3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagradzania za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. Dz.U.2019r.poz.1778) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.936 z późn.zm) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu;
4. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca;
5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
6. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami przedszkola

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
6. Oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referent ds. zaopatrzenia.
8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
10. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Każda strona kserokopii dokumentów załączonych do oferty pracy winna być opisana „za zgodność z oryginałem”, opatrzona datą oraz podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902)."

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Termin składania dokumentów: w godz. 7:00 - 15:00 do dnia 01. 12. 2020r.
2. Sposób: Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Przedszkola w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko referent ds. zaopatrzenia”. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Miejsce:
Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz

VI. Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:

1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Kompletność wymaganych dokumentów.
3. Data wpływu składanych dokumentów.
4. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
VII. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowiązany jest do przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
3. Nabór na wolne stanowisko prowadzony będzie w dwóch etapach:
a. etap I przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów pod względem kompletności i spełnienia wymagań.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 02.12.2020 o godzinie 8.00.
b. etap II przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
Rozmowa zostanie przeprowadzona w dniu 07. 12. 2020r. przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola.
O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby w okresie miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu, adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Krakowska 50;
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
- obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz innych przepisów szczególnych. Jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby;
- podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c)  RODO;
- z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody;
- dane będą przechowywane na czas zatrudnienia, a także po zakończeniu umowy o pracę zgodnie z przepisami podatkowymi lub innymi przepisami szczegółowymi;
- nie przewidujemy przekazywania danych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej;
- jeśli osoba, której dane są przetwarzane uważa, iż zostały naruszone jej prawa, może złożyć
skargę do organu nadzoru w rozumieniu RODO;
- nie przewidujemy przetwarzania danych polegających na podejmowaniu decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
 

Nowy Sącz, dn. 16. 11. 2020r.
Dyrektor
Marta Trzcińska-Żak

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji