Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna (pobierz plik)

Organizacja pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP7 w Nowym Sączu

 

Wychowawca grupy

- koordynuje i integruje pracę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie zajęć edukacyjnych, i poza nimi

- informuje o przyjętych zasadach pracy z dzieckiem i egzekwuje ich realizację

- integruje grupę z uwzględnieniem dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

- kontaktuje się z rodzicami dziecka

- dostosowuje program nauczania, wymagania, kryteria i formy oraz metody pracy do potrzeb dziecka

- pozyskuje informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie , jego sukcesach i porażkach

- uwzględnia w codziennej pracy zasady pracy z dzieckiem

 

Logopeda

 

Planuje i prowadzi zajęcia z zakresu logoterapii:

- przeprowadza badania przesiewowe w oddziałach przedszkolnych

- przeprowadza diagnozę zaburzeń mowy;

- tworzy indywidualny program pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy

-realizuje program pracy kompensacyjno-korekcyjne

-informuje wychowawcę o etapie terapii, efektach i trudnościach

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

Planuje pracę i prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej

- opracowuje program pracy dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia

- informuje o przebiegu terapii wychowawcę grupy

- współpracuje z rodzicami dziecka w realizacji celów gimnastyki korekcyjnej

 

 

 

Psycholog

 

Prowadzi badania i działania diagnostyczne:

  • diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka
  • realizuje rożne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • prowadzi zajęcia terapii indywidualnej lub grupowej

 

 

 

Dokumentacja pracy zespołów:

 

  • badania przesiewowe logopedyczne , gimnastyki korekcyjnej
  • opracowania zespołu będące efektem pracy zespołu oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • karty indywidualnych potrzeb
  • plany działań wspierających

 

 

 

Zapisy w statucie przedszkola uwzględniają ustalenia w sprawie:

 

• składu zespołów ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• podziału zadań pomiędzy członków zespołu,

• kompetencji osoby koordynującej pracę zespołu,

• harmonogramu pracy

 

 

Harmonogram pracy zespołu

Działania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują wszystkie etapy pracy zorganizowanej; od planowania poprzez realizację do oceny efektywności działań.

Rozporządzenie nie określa wprost minimalnej liczby spotkań (zespół spotyka się „w miarę potrzeb”). W praktyce, co najmniej trzy spotkania w ciągu okresu.

 

Kolejne spotkania

Cel

Termin

Efekty

Pierwsze

spotkanie

Analiza opinii,

orzeczenia lub

uzasadnienia informacji

o potrzebie udzielenia

pomocy dziecku oraz

zlecenie dodatkowych

badań służących np.

wieloaspektowej ocenie

funkcjonowania dziecka

Niezwłocznie po

uzyskaniu orzeczenia,

opinii lub informacji

o tym, że dziecko wymaga

objęcia pomocą

psychologiczno -pedagogiczną.

Określenie

i przedłużenie

dyrektorowi przedszkola

zalecanych form,

sposobów i okresu

udzielania pomocy

pedagogiczno -psychologicznej

Drugie

spotkanie

Opracowanie planu

działań wspierających

dziecko lub

Indywidualnego

programu edukacyjno-terapeutycznego

Po ustaleniu przez

dyrektora przedszkola form,

sposobów i okresu

udzielania pomocy

psychologiczno -pedagogicznej

oraz

wymiaru godzin,

w którym poszczególne

formy będą realizowane.

Plan działań

wspierających dziecko

lub indywidualny

program edukacyjno - -terapeutyczny

Trzecie

spotkanie

Ocena efektywności

form pomocy

psychologiczno -pedagogicznej

udzielonej

w danym roku

szkolnym.

Przed opracowaniem

arkusza organizacji, tj.

do 31 marca w roku

szkolnym lub po

zakończeniu danej formy

pomocy psychologiczno -pedagogicznej,

ewentualnie po

otrzymaniu wniosku

rodziców lub

wychowawcy

Wniosek w sprawie

kontynuacji zajęć, ich

zakończenia

lub zmiany formy

pomocy pedagogiczno -psychologicznej.

 


 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17