Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Nowym Sączu

Dzieci są wiosną rodziny
i społeczeństwa nadzieją ,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera .

(Jan Paweł II 1991 rok)

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W NOWYM SĄCZU W LATACH 2022 – 2026

Opracowała: Dorota Gorzawska


PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r. poz. 1270)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.

• Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Nowym Sączu
 

I. Charakterystyka placówki

 1. Aktualny stan przedszkola
 2. Podział na grupy
 3. Personel przedszkola

II. Strategia rozwoju przedszkola

 1. Wizja przedszkola
 2. Misja przedszkola
 3. Kierunki rozwoju przedszkola

III. Cele strategiczne

 1. Plan rozwoju przedszkola na lata 2022– 2026
 2. Procedura diagnozowania dzieci 6 letnich
 3. Kierunki współpracy z rodzicami
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczycieli
 5. Model absolwenta przedszkola


IV. Podsumowanie

 

I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

1. Aktualny stan przedszkola

Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący , dla dwóch oddziałów w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, a organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Nowy Sącz.

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Nowym Sączu jest przedszkolem publicznym. Znajduje się na osiedlu Helena .Przedszkole otoczone jest dużym, pięknym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w urządzenia ogrodowe.

2. Podział na grupy:

 •  Grupa maluchy
 •  Grupa średniaki

3. Personel przedszkola

 1. nauczyciele
 2. główna księgowa
 3. referent do spraw zaopatrzenia
 4. pomoc nauczyciela
 5. woźne oddziałowe
 6. kucharz
 7. pracownik do prac lekkich
 8. konserwator


II. STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA

1. Wizja przedszkola

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W środowisku lokalnym promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię
 • Przedszkole stosuje stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń, duży ogród z placem zabaw wpływają na wysoki poziom pracy.
 • Dąży do rozwoju infrastruktury, by poprawić wizerunek placówki.
 • Działania opiekuńczo -dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy własne, a także dobrze dobrane programy edukacyjne .

 

W codziennej pracy z dziećmi realizowane będą następujące programy:

- programy własne

 • Program własny edukacji czytelniczej „W krainie bajki i baśni”.
 • Program własny „Ja i moje emocje”.
 • Program własny terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym „Zaburzona mała motoryka”.
 • Program własny zdrowotny „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.
 • Program własny wspomagania adaptacji dziecka w przedszkolu.
 • Program własny „Między nami Jagódkami”.
 • Program własny „Nie mów dziecku ,że nie umie ,że nie potrafi”, oparty na prawach Janusza Korczaka.

- inne programy ogólnopolskie:

 • Program zdrowotny przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.
 • Program zdrowotny „Szklanka mleka”.
 • Program ekologiczny „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko”.
 • Program Ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury”.


- akcje charytatywne, w których przedszkole bierze udział:

„Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”- zbieranie karmy dla Stowarzyszenia ,,Mam Głos”
„Góra Grosza”- zbieranie groszy dla domów dziecka
„Wkręć się w pomaganie” zbieranie kolorowych zakrętek na rehabilitacje dziecka niepełnosprawnego .
„Pola Nadziei”- pomoc dla sądeckiego hospicjum.
Zabawka pod każdą choinką – zbieranie zabawek dla dzieci z różnych domów dziecka.

 


2. Misja przedszkola

Przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo;
 • uczy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego oraz Sądecczyzny
 • kształtuje postawy moralne, społeczne;
 • stwarza atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów.
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką;
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

3. Kierunki rozwojowe przedszkola

Cele szczegółowe

 • Podczas zajęć preferowane będą metody aktywizujące działania dzieci, wyzwalające potencjał twórczy oraz takie, które odpowiednio wpływają na współdziałanie dzieci ze sobą i z nauczycielami.
 • W zakresie wychowania, opieki i edukacji zwrócenie uwagi na predyspozycje indywidualne dziecka, organizowanie pracy z dzieckiem zdolnym , wspomaganie jego rozwoju i uzdolnień.
 • Przedszkole przyłączy się do akcji ,, Promującej zdrowie”. Zrealizuje programy: „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Przyjaciele Zippiego”, „Szklanka mleka”.Celem tych działań będzie afirmacja zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania.
 • Przyłączy się do akcji „Bezpieczne przedszkole” współpracując ze Strażą Pożarną, Policją, przedstawicielami Służby Zdrowia, Straży Miejskiej Nowego Sącza.
 • Kontynuować będzie akcję „ Przyjaciele Natury” oraz „Recykling” – spotkanie z leśniczym, sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym, segregowanie śmieci ,zbieranie zakrętek i baterii.
 • Każdy nauczyciel opracowuje własny program edukacyjny dla swojej grupy, który uatrakcyjni pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Nauczyciele zdobędą wiedzę w trakcie różnych form doskonalenia zawodowego lub poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej. Będą dążyli do rozwoju jakości pracy w placówce, promowali swoje osiągnięcia w publikacjach pedagogicznych. W rezultacie następstwem wysokiej jakości pracy opiekuńczo-dydaktyczno -wychowawczej nauczyciela z dziećmi będą sukcesy dziecka.
 • Nauczyciele zabiegając o swoich podopiecznych, będą się starali, aby dziecko w przedszkolu było radosne, chętnie współpracowało z innymi i zdobywało różne umiejętności i sprawności do radzenia sobie w szkole i w życiu codziennym.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wczesne wspomaganie dziecka będzie priorytetowym celem przedszkola .W wyniku tych działań będzie konieczna ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, który zajmuje się wczesnym wspomaganiem dzieci.
 • Dobrej promocji sprzyjają również informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola, aktualizowane na bieżąco oraz w lokalnej prasie, a także organizowanie imprez otwartych, plenerów.
 • Wydawanie gazetki „Wesoła Siódemeczka” dwa razy do roku ze względu na różnorodność wykonywanych zadań.

 

Przedszkole oferuje swoim wychowankom i rodzicom:

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej corocznie przez organ prowadzący przedszkole.

Dzienny czas pracy przedszkola wynosi od 6.30 do 16.30.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym, lub zróżnicowanym wieku od 3 do 6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, sympatii, a także stopnia pokrewieństwa.
Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi – 50.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać - 25.
Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci w formie 3 posiłków, tj. I śniadanie, II śniadanie, obiad, które przygotowywane są zgodnie z wymaganiami dietetycznymi małego dziecka, a także Ustawą z 28 sierpnia 2015 dotycząca żywienia .
Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Zapewnia bezpłatny, pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu.
Oferuje zajęcia dodatkowe, nieodpłatne: religia, logopedia, gimnastyka korekcyjna, j. angielski, biblioterapię, kółka: plastyczne, taneczne i sportowe.

Oferuje gazetkę ,,Wesoła Siódemeczka”, wydawaną 2-razy do roku, w której zamieszczane są różne informacje z przedszkola m.in. wydarzenia grupowe, konkursy, osiągnięcia dzieci, zadania edukacyjne dla danej grupy wiekowej, bajki, artykuły dla rodziców.
Prowadzi kronikę przedszkola.
Umożliwia rodzicom kontakty z nauczycielami w różnych formach: spotkania i zebrania z rodzicami, uroczystości grupowe, zajęcia otwarte, imprezy przedszkolne, rodzinne wycieczki.
Organizuje koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalnych muzyków, warsztaty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi , artystami.
Zapewnia przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów, prezentuje własne teatrzyki dla rodziców i społeczności lokalnej.
Przygotowuje imprezy okolicznościowe.
Przygotowuje zajęcia w plenerze – zabawy sportowe.
Organizuje wycieczki rekreacyjne, wyjazdy do teatru, kina, muzeum, stałe co miesiąc wyjazdy do biblioteki dziecięcej, spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionych przedszkoli.
Prowadzi stronę internetową i aktualizuje ją na bieżąco.
Prowadzi biblioteczkę ,,Bajkowy kącik” dla dzieci z możliwością wypożyczania książek do domu.
Organizuje wycieczki po Nowym Sączu i okolicy celem poznania zabytków, historii, kultury i tradycji Sądecczyzny.
 

III. CELE STRATEGICZNE

I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:

 • realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola;
 • monitoringu realizacji podstawy programowej wg nowego rozporządzenia;
 • systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

III .Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy.

 


1. PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2022 – 2026

Cele strategiczne

Zadania

Spodziewane efekty

I. Podnoszenie wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej .

- modyfikowanie kodeksów grupowych „ systemów motywacyjnych” , zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci ;

- wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprze z właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących;

- diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności , zachowań i potrzeb dzieci poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej -realizację, programu: zdrowotnego, wychowawczego, profilaktycznego, bezpieczeństwa,

- ewaluację działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;

- propagowanie i przestrzeganie praw dziecka;

- uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości, postaw prospołecznych;

- umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej ;- wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami ;

- stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań, umiejętności na forum grupy i przedszkola oraz poza nim;

* dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową;

* dzieci pobudzają rozwój własnej aktywności;

*  respektowane są normy społeczne;

II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu.


 


 


 

- opracowanie ewaluacji koncepcji pracy przedszkola ;

- trafny dobór programów wychowawczych i dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową ;

- realizacja programu adaptacyjnego;

- opracowanie programów do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych oraz dla dzieci zdolnych;

- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami ;

- wdrażanie aktywizujących metod pracy z dziećmi ;

- tworzenie i realizacja programów

własnych.

* przedszkole ma opracowaną koncepcję pracy przedszkola ;

* oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej ;

*procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci mają charakter zorganizowany;

* w przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych;

III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku;

- wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami ;

- włączanie rodziców w działania przedszkola ;

- przygotowanie „kącików dla rodziców” z ciekawymi artykułami , informacjami, poradami dotyczącymi wychowania dziecka ;

- promowanie założeń pracy przedszkola w mediach;

- współpracowanie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w celu wspomagania rozwoju dziecka ;

- pozyskiwanie sojuszników przedszkola ;

- udział w wakacjach na rzecz środowiska ;

- współpraca z Policją i Strażą Miejską, Służbą Zdrowia z Nowego Sącza;

- współpraca ze szkołami (Szkołą Podstawową w Chełmcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu);

- współpraca z przedszkolami ( Miejskie Przedszkole nr 20 wspólne szkolenia, wycieczki, zajęcia koleżeńskie, metoda projektu);

- współpraca z instytucjami (Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu – zajęcia z lepienia w glinie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu udział w lekcjach muzealnych, wystawach, Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Nowym Sączu– udział w konkursach, festiwalu nauki, praktyki studenckie)

- współpraca ze środowiskiem lokalnym(kościół św. Heleny- praca wolontariuszy Klub Sportowy „Helena”- uroczystości rodzinne;

- prowadzenie strony internetowej przedszkola (www.mp7.nowysacz.pl);

- kącik z zajęć języka angielskiego dla rodziców

* zasoby środowiska;

wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju;

* promowana jest wartość; wychowania przedszkolnego;

* rodzice są partnerami przedszkola.

IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy;

- podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola , w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć;

-inspirowanie i motywowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych i eksperymentów;

- podniesienie stopni awansu zawodowego Rady Pedagogiczne j ;

- diagnoza potrzeb Rady Pedagogicznej i indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;

- prowadzenie corocznego monitoringu realizacji podstawy programowej ;

- usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu o wnioski;

z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej;

- opracowanie systemu obiegu

Informacji.

* przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie ;

* przedszkole ma opracowany wewnętrzny nadzór pedagogiczny;

* w przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach.

 


2. PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI ( 6-letnich)

 

lp.

Etap procesu diagnozy

Termin realizacji

1.

Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy.

wrzesień

2.

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej .

wrzesień-listopad

3.

Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej .

listopad

4.

Ustalenie działań wspomagających w indywidualnej karcie wspomagania rozwoju dziecka .

listopad

5.

Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci.

na bieżąco

6.

Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie stopnia gotowości szkolnej.

kwiecień

7.

Ocena osiągnięć rozwojowych w I II półroczu w indywidualnych kartach wspierani a rozwoju dziecka ;

kwiecień

8.

Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolne j dzieci.

kwiecień

 


3. KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

cele ogólne / zadanie

forma realizacji

Termin

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną .

- ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami ;

- zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte imprezy i uroczystości przedszkolne ;

- organizowanie spotkań ze specjalistami : psychologiem, pedagogiem, logopedą, dietetykiem;

- wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka ;

- aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola ;

- aktywizowanie członków Rady Rodziców do pozyskiwania informacji o pracy przedszkola;

- wniesienie propozycji do Planu Pracy Przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola;

- opiniowanie planu finansowego przedszkola, programu wychowawczego, profilaktycznego;

-aktualizacja na bieżąco strony internetowa dla rodziców , gazetki na korytarzu –zawierającej opracowane artykuły do pedagogizacji rodziców.

* od X wg zainteresowań rodziców

*1 x w miesiącu,

* codziennie według potrzeb

Włączenie rodziców w działania przedszkola .

- współorganizowanie imprez , uroczystości , konkursów;

- udział rodziców różnych zawodów w zajęciach dla dzieci;

- w każdą środę spotkania z książką -rodzice i dziadkowie czytają dzieciom bajki;

- prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola;

- udział w dniach otwartych, wspólnych warsztatach;

- wspólne wycieczki w „Święto Rodziny”.

cały rok wg planu pracy wychowawczo -dydaktycznego


4. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

termin

1.

Rozpoznanie potrzeb przedszkola w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

* rozmowy,

* ankiety,

wrzesień każdego roku

2.

Przedstawienie nauczycielom ofert

szkoleniowych, nadesłanych przez ośrodki

doskonalenia nauczycieli .

* nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi ,

* prezentacja ofert ,

3.

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego.

Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów.

* rozmowy,

* ankiety,

wrzesień/ październik, luty każdego roku

4.

Pomoc osobom rozpoczynającym pracę w zawodzie przez doświadczonych pedagogów.

* powołanie opiekuna stażu,

* ustalenie zasad współpracy między opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą kontraktowym,

*doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w trakcie stażu,

wrzesień

5.

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

* informowanie nauczycieli o wymaganiach związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu,

* stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego,

* pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej do uzyskania awansu zawodowego.

wrzesień

6.

Doskonalenie warsztatu pracy, stosowanie aktywizujących metod nauczania .

* warsztaty, kursy,

według potrzeb

7.

Obserwacja zajęć – zajęcia koleżeńskie, hospitacja diagnozująca .

*warsztaty

według ustalonego wcześniej harmonogramu

8.

Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.

* ustalenie potrzeb przedszkola i przedstawienie ich nauczycielom

* uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach proponowanych przez ośrodki doskonalenia, indywidualnie

* współdziałanie nauczycieli z doradcami metodycznymi ,

początek każdego roku szkolnego, według napływających ofert

9. Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń. * gromadzenie materiałów na bieżąco


5. MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Wychowanek naszego przedszkola:

 • jest aktywny (posiada zainteresowania i rozwija je, wykazuje się samodzielnością, tworzy i odbiera sztukę i kulturę
 • jest odpowiedzialny ( podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, samodzielnie rozwiązuje problemy)
 • jest otwarty ( nawiązuje kontakty z rówieśnikami, współpracuje w grupie)
 • jest optymistą ( pozytywnie patrzy na świat, wierzy w swoje możliwości
 • jest prawy (umie odróżniać dobro od zła, zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich)
 • jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi (zna swoją wartość, swoje prawa
 • zna i respektuje prawa innych.)
 • jest tolerancyjny (rozumie, różnice między ludźmi , jest wrażliwy na potrzeby innych)
 • zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować


Jednym z najważniejszych zadań do realizacji dla wszystkich pracowników przedszkola jest adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych oraz wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Dewizą placówki będzie ścisła współpraca z rodzicami oraz dobra współpraca z najbliższym środowiskiem. Stworzymy okazję do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów, dochodzenia do kompromisu przy akceptacji siebie i rozumienia potrzeb innych.

Naszym nadrzędnym celem będzie zaspokajanie w pełni ich fizycznych i psychicznych potrzeb, umożliwianie wszechstronnego rozwoju w poczuciu sukcesu dla każdego.

 

Najważniejsze cele do spełnienia:

Dzieci:

czują się dobrze i bezpiecznie
przedszkole traktują jak drugi dom
są kochane i akceptowane przez wszystkich
są odporne na stres
znają swoje wartości


IV .Podsumowanie

Przedstawiona „Koncepcja” wskazuje kierunek pracy Miejskiego Przedszkola nr7 w Nowym Sączu na okres najbliższych pięciu lat. Idea „Koncepcji” wyrosła z mojej wiedzy i doświadczenia zawodowego na stanowisku nauczyciela i dyrektora przedszkola. W moim przekonaniu – chroni ona dotychczasowy dorobek przedszkola , a jednocześnie wyznacza nowe zadania wynikające z nowych wyzwań i oczekiwań społecznych względem przedszkola. Nowe zadania przyczynią się do tego , że przedszkole stanie się twórczą, uczącą i rozwijającą się placówką.

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17